นายศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เปิดเผยว่าหลังจากที่สมาคมฯได้ประชุมร่วมกับกรมสรรพากร ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อที่จะหาแนวทางในการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความชัดเจนและเกิดขึ้นจากความร่วมมือโดยทุกภาคส่วนภายใต้หลักการ ชัดเจน ผ่อนปรนและมองไปในอนาคต

ล่าสุดกรมสรรพากรได้รวบรวมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและได้สรุปมาเป็นแบบสอบถามที่จะทำการจัดส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลทุกภาคส่วนตั้งแต่นักลงทุนไปจนถึงผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งทางสมาคมฯจะทำหน้าที่กระจายแบบสอบถามดังกล่าวออกไปในวงกว้างเพื่อที่จะเป็นข้อมูลที่กรมสรรพากรจะนำไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลต่อไป

ทั้งนี้แบบสอบถามนี้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนจนถึงวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น. หลังจากนั้นกรมสรรพากรจะนำไปพิจารณาเพื่อออกหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีให้ทันภายในสิ้นเดือนมกราคม 2565 เพื่อให้ทันต่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี 2564 ต่อไป

“อยากขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางให้กรมสรรพากรนำไปเป็นแนวทางในการออกหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลต่อไป โดยแบบสอบถามดังกล่าวได้ทำขึ้นโดยมีความเห็นจากทั้งนักลงทุน นักพัฒนาบล็อกเชน ผู้ประกอบธุรกิจ exchange Broker Dealer รวมถึง ICO Portal จึงกล่าวได้ว่าเป็นแบบสอบถามที่มีความรอบด้าน”

ทั้งนี้แบบสอบถามดังกล่าวถูกจัดส่งทางระบบอีเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้ที่ได้รับสามารถส่งต่อให้กับบุคคลอื่นได้ทันที โดยย้ำว่าสามารถส่งแบบสอบถามดังกล่าวได้จนถึงวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลได้ที่ลิงค์นี้ หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

https://forms.gle/FZQazBHeoDQeVRez7