กรรมการและที่ปรึกษาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อัพเดตล่าสุด: วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564

นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

อัพเดตล่าสุด: วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564

กรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

อัพเดตล่าสุด: วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ที่ปรึกษาสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

อัพเดตล่าสุด: วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564สมาชิกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

อัพเดตเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564